Testy PsychologiczneSzukasz określonego badania? Zadzwoń lub wyślij formularz kontaktowy

Testy wykorzystywane w pracy psychoterapeuty oraz psychologa dostępne są w różnorodnych formach. Mogą przybierać postać listy z pytaniami, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie” lub też obrazków, które mają u osoby badanej wywołać konkretne skojarzenia. 

Testy psychologiczne przeprowadzają psychoterapeuci lub psychologowie. Ich wykonanie jest konieczne w celu przeprowadzenia pełnej diagnostyki psychologicznej wraz z interpretacją otrzymanych wyników. Metody diagnostyczne dobierane są indywidualnie do każdej osoby, jej problemów oraz potrzeb. 

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka wybranych testów psychologicznych, które przeprowadzają psychoterapeuci oraz psychologowie w naszym ośrodku. 

 

MMPI - Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości


Minnesocki Wielowymiarowy Test Osobowości to test wykonywany na całym świecie. Psychologowie wykorzystują go w celu określenia profilu osobowości oraz ewentualnych zaburzeń psychicznych. Najczęściej MMPI jest badaniem pomocniczym, które stosowane jest podczas stawiania diagnozy klinicznej. Może być pomocne w zdiagnozowaniu zaburzeń lękowych, schizofrenii, depresji oraz wielu innych schorzeń. Interpretacja otrzymanych wyników pomaga w określeniu właściwej formy psychoterapii pacjenta. Wielowymiarowy Test Osobowości wykorzystywany jest także w procesie rekrutacji, a także w przebiegu postępowania adopcyjnego dziecka. Wyniki MMPI pomagają w określeniu stopnia problemów psychicznych, z którymi boryka się badana osoba. 

WKP - wielowymiarowy kwestionariusz preferencji dla dorosłych i młodzieży 

WKP jest kwestionariuszem, który pozwala na poznanie preferencji danej osoby w zakresie zainteresowań zawodowych oraz warunków pracy. Pomaga w określeniu listy sugerowanych zawodów, w których dana osoba będzie mogła się spełniać, jak również zawodów, które nie są zalecane dla badanego. Wyniki WKP dostarczają informacji na temat preferowanych warunków pracy. Jest wykorzystywany przez osoby, które mają trudności z efektywnością swojej pracy i chciałyby ją podnieść. Jest coraz częściej stosowany przez osoby, które stoją przed wyborem kierunku kształcenia oraz chcą podnieść swoje kwalifikacje w konkretnej dziedzinie. Kwestionariusz jest pomocny w przypadku, gdy musimy podjąć decyzję o przekwalifikowaniu zawodowym. 
 

Badanie ilorazu inteligencji - test na inteligencję IQ 


Badanie ilorazu inteligencji może zostać wykonane za pomocą różnorodnych testów. Jednym ze sposobów jest test inteligencji Wechslera (iloraz inteligencji badany skalą), który jest najczęściej wykorzystywaną metodą badania inteligencji u osób dorosłych. W tym przypadku badanie dzieli się na dwie części: test bezsłowny (test inteligencji wykonaniowej) oraz test słowny (inteligencji werbalnej). Występuje w dwóch podstawowych wersjach, zależnych od wieku: od 6 do 16. roku życia oraz od 17. roku życia wzwyż. 
Przy badaniu inteligencji wykorzystywana jest także skala rozwoju psychomotorycznego Brunet - Lezine. Metoda ta stosowana jest w przypadku dzieci od 2. miesiąca życia do 5. roku życia. Jej zadaniem jest zbadanie podstawowych stref funkcjonowania dziecka (m.in. postawy i lokomocji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, mowy, umiejętności społecznych). 

CISS - kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych


CISS to kwestionariusz, który pomaga w określeniu sposobów oraz stylów radzenia sobie danej osoby ze stresem. Dostarcza wiedzy na temat tego, jak osoba badana funkcjonuje w sytuacjach powszechnie uznawanych za stresujące. Pomaga w określeniu, czy pacjent preferuje działanie, analizowanie swojej sytuacji i emocji, czy może ucieka w tak zwane działania zastępcze (m.in. picie alkoholu, palenie papierosów, zakupy). CISS wykorzystywany jest do badania predyspozycji do wykonywania poszczególnych zawodów, a także pracy na określonych stanowiskach, wymagających zwiększonej odporności na stres. Kwestionariusz ten wypełniają między innymi kandydaci na: policjantów, strażników granicznych, strażaków, wojskowych, kierowników oraz menadżerów. CISS to test, który muszą przejść również osoby ubiegające się o pozwolenie na posiadanie broni. 

KKS - kwestionariusz kompetencji społecznych 


KKS to test, który ma na celu ocenę kompetencji społecznych. Mowa tutaj o umiejętnościach funkcjonowania nabytych w przeróżnych sytuacjach społecznych. Kwestionariusz umożliwia określenie sposobu funkcjonowania osoby badanej w momencie, gdy ma ona kontakt z innymi ludźmi. KKS pomaga sprawdzić, czy dana osoba jest asertywna, czy ma trudności w nawiązywaniu nowych znajomości oraz jakie relacje tworzy z bliskimi. Kwestionariusz ten stosowany jest, gdy nie jesteśmy usatysfakcjonowani z relacji łączących nas z innymi ludźmi. KKS wykorzystywany jest w procesie rekrutacji, doradztwie psychologicznym oraz zawodowym.