Badanie osobowości w RzeszowieOsobowość to jedno z najważniejszych pojęć wykorzystywanych w psychologii. Teorie osobowości wyjaśniają zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu oraz sposobów zachowania. Pionierem w tej sztuce był Zygmunt Freud. Dzięki teoriom osobowości możliwe jest opisanie cech danego człowieka oraz zdobycie umiejętności zrozumienia poszczególnych zagadnień z zakresu osobowości, m.in. różnic indywidualnych, rozwoju osobowości przez całe życie, przyczyn zaburzeń psychicznych oraz możliwości ich leczenia.
 

Czym jest osobowość?

Osobowość to zestaw cech psychicznych oraz innych czynników wewnętrznych, które wpływają na zachowanie człowieka. Jest to także sposób reagowania człowieka na otoczenia, zachodzące w nim zmiany, a także interakcje ze środowiskiem. Osobowość to sposób myślenia i zachowania, które odróżniają konkretną osobę od innych ludzi.

Najprościej mówiąc, osobowość to zestaw funkcji psychiki człowieka oraz jego zachowań, które odróżniają daną jednostkę od innych.
 

Na czym polega badanie osobowości?

Badanie osobowości przeprowadza psycholog. Dostępne w Internecie testy nie zawsze dają miarodajne wyniki. Diagnoza specjalisty pozwala na poznanie m.in. profilu osobowości danej osoby.

Dostępnych jest kilka testów, po które sięgają psycholodzy. Każdy z nich ma za zadanie dostarczenie informacji o sposobie funkcjonowania człowieka. Duża różnorodność testów wynika z tego, iż żaden z nich nie jest uniwersalny. Badanie powinno być dostosowane do konkretnej osoby. Wybór testu jest sprawą indywidualną. Każde z badań to ankieta, w której należy odpowiedzieć na zbiór pytań oraz twierdzeń. Testy osobowości trwają maksymalnie do dwóch godzin.
 

W jakim celu badana jest osobowość?

Badania osobowości stają się coraz bardziej popularne. We współczesnych czasach nikogo nawet już nie dziwi pojęcie „badanie osobowości marki”. Testy osobowości stają się niejako standardem.

Osoby, które decydują się na wykonanie badania osobowości, najczęściej są ciekawe swoich cech dominujących, pragną poznać własne mocne i słabe strony, chcą dowiedzieć się, kim tak naprawdę są, co kieruje ich zachowaniem itp. Testy osobowości stają się elementem wielu procesów rekrutacji. Pracodawcy dostrzegają bowiem, iż pewne cechy osobowości mogą wpłynąć na efektywność (lub jej brak) wykonywanych przez pracownika zadań. Tego rodzaju badania przeprowadzane są zwłaszcza w dużych firmach, w których rekrutowani są pracownicy na wysokie stanowiska, na których niezbędne jest posiadanie pewnych cech osobowości. To w końcu one wpływają na to, w jaki sposób postrzegamy i odbieramy świat.

Bywa również tak, że posiadanie pewnych cech osobowości może utrudniać życie oraz funkcjonowanie człowieka. W takich sytuacjach warto mieć świadomość, jakie to cechy, by móc je kształtować m.in. za pomocą terapii, poprawiając funkcjonowanie danej osoby. 
 

Metody badania osobowości - krótka charakterystyka

Testy osobowości i temperamentu można wykonać za pomocą kilku rodzajów badań. Wśród najpopularniejszych, najczęściej stosowanych testów wyróżniamy:

 • MMPI (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości) - jest to test o dużym spektrum zastosowań. Przeznaczony do diagnozowania zaburzeń psychicznych (badanie zaburzeń) oraz wzorców zachowań danej osoby. Test ten umożliwia zdiagnozowanie rodzaju trudności jednostki badanej oraz pomaga w znalezieniu właściwej formy pomocy terapeutycznej. Czas trwania MMPI to ok. 2 godziny.
 •  Inwentarz Osobowości NEO-FFI - diagnoza cech osobowości w modelu pięcioczynnikowym.
 • Inwentarz Osobowości NEO-PI-R - diagnoza cech osobowości w modelu pięcioczynnikowym.
 • Lista Przymiotnikowa ACL - narzędzie do diagnozowania osobowości na podstawie listy z przymiotnikami dotyczącymi ludzkich cech oraz zachowań.
 • Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R - badanie podstawowych wymiarów osobowości.
 • Test Niedokończonych Zdań Rottera (RISB) - służy do oceny nieprzystosowania, trzy wersje testu przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • SCID-I - to pół-ustrukturalizowany test przeprowadzany w celu sformułowania diagnozy zaburzeń na osi I według klasyfikacji DSM-IV-R.
 • SCID-II - to częściowo ustrukturalizowany test diagnostyczny przeprowadzany w celu diagnozy dwunastu zaburzeń osobowości sklasyfikowanych na osi II w DSM-IV oraz dodatku B do DSM-IV-R.

Kliniczne badanie osobowości pomaga w określeniu dysfunkcji mechanizmów przystosowania, a także mechanizmów regulacji psychicznej danego człowieka. Pomaga w rozpoznaniu przyczyn oraz sposobu rozwoju różnorodnych zespołów klinicznych na podstawie wykorzystanych kryteriów diagnozy.

Cennik badań uzależniony jest od wybranego rodzaju testu.

Test preferencji zawodowych - badanie osobowości zawodowej

Test preferencji zawodowych to badanie wykonywane za pomocą Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji WKP. Pomaga on w uzyskaniu wiedzy na temat zainteresowań danymi czynnościami zawodowymi oraz warunków pracy. W podsumowaniu tego rodzaju badania znajduje się lista zawodów preferowanych, a także odradzanych. Test ten pomaga stwierdzić, czy dana osoba sprawdzi się w konkretnym zawodzie, np. nauczyciela, policjanta, pielęgniarza. W przypadku dzieci i młodzieży kwestionariusz pomaga w doborze kierunku kształcenia się oraz późniejszym wyborze właściwego zawodu.

Psychometryczne badanie osobowości są chętnie wykorzystywane przez pracodawców. W kontekście sytuacyjnym przeprowadzane są testy:

 • umiejętności ogólnych,
 • inteligencji,
 • językowe,
 • zainteresowań,
 • merytoryczne i wiedzy osobowej,
 • testy osobowości,
 • test czterech kolorów - kolory do wyboru czerwony, żółty, biały i niebieski.

 

Cytowanie:

Grabski B., Gierowski J. K., Zaburzenia osobowości – różne spojrzenia i próby ich integracji, Psychiatria Polska, 2012, tom XLVI, numer 5, s. 829 - 844