Badanie Ilorazu inteligencji Rzeszów - Psychologiczne Testy inteligencjiInteligencja rozbudza w człowieku szerokie zainteresowania. Może również budzić silne emocje. David Wechsler zdefiniował inteligencję jako zdolność jednostki do rozumienia otaczającego ją świata oraz umiejętności radzenia sobie w tym świecie, a także ze stawianymi przed nią wyzwaniami. Na inteligencję składają się zdolności, które są od siebie zależne. Inteligentne zachowanie uzależnione jest od sposobu, w jaki dane zdolności są wykorzystywane. 

Co to jest inteligencja oraz iloraz inteligencji?

Inteligencja to zdolność rozumienia otaczających człowieka relacji, które zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami sytuacji. Jest to także zdolność dostosowania się do sytuacji tak, aby osiągnąć zakładany przez siebie cel. Inaczej mówiąc, jest to zdolność funkcjonowania w społeczeństwie na równi z innymi. Zdolność ta przejawia się między innymi umiejętnością prawidłowego współdziałania z innymi jednostkami (ludźmi) oraz umiejętnością poszerzania, zdobywania i praktycznego wykorzystywania wiedzy.

Iloraz inteligencji, w skrócie IQ, to liczba, która określa inteligencję jednej osoby względem reszty populacji. Najprościej mówiąc, poziom inteligencji wyrażany jest za pomocą ilorazu inteligencji.

Można spotkać się również z pojęciem inteligencja płynna, czyli wrodzona, wyuczona, utożsamiana z potencjałem intelektualnym.
 

Zależność: inteligencja a wiek

Wśród cech rozwoju intelektualnego człowieka wyróżnić należy:

 • niejednakowe tempo zmian inteligencji w poszczególnych okresach rozwoju człowieka,
 • inteligencja przestaje wzrastać wraz z wiekiem od ok. 17. roku życia,
 • od 17. roku życia iloraz inteligencji pozostaje na poziomie względnie trwałym, zmianie ulegają jedynie wyniki w poszczególnych podtestach dotyczących zdolności,
 • według Wechslera ogólna wartość testów inteligencji od ok. 30. roku życia ulega zmniejszeniu wraz z wiekiem osoby badanej.

Czy iloraz inteligencji jest stały? Czy może się zmienić? Inteligencja nie jest cechą stałą i niezmienną w czasie. Podobnie jak mięśnie, również i inteligencję można ćwiczyć i rozwijać.
 

Badanie inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna po raz pierwszy została zdefiniowana przez Daniela Golemana. Był to amerykański psycholog, który pragnął wyjaśnić zauważoną przez siebie prawidłowość, a mianowicie: dlaczego osoby inteligentne nie zawsze dobrze radzą sobie w życiu?

Inteligencja emocjonalna to umiejętność kierowania własnymi emocjami, a także zdolność odczytywania emocji i uczuć innych ludzi. Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej odznaczają się dużą empatią w stosunku do innych osób, a także potrafią swe porażki zamieniać w sukces. Inteligencja emocjonalna nazywana jest także dojrzałością emocjonalną.

Badanie a inteligencja emocjonalna. Badania nad inteligencją emocjonalną wymagają wykonania odpowiedniego testu (dostępny jest on m.in. w Internecie). Tego rodzaju test zawiera w sobie pytania dotyczące m.in. ciekawości świata, kontroli nad własnymi emocjami, empatii, bezinteresownej pomocy innym. Pierwowzór testu został stworzony przez Daniela Golemana. Składa się z 10 pytań, a wynik, który można osiągnąć, mieści się w przedziale od 0 do 200 punktów.

Osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej zarażają swoim optymizmem innych ludzi. Są aktywne, pewne siebie, potrafią wyrażać swoje uczucia i nie gniewają się z byle powodu. Inteligencja emocjonalna u dzieci jest rozwijana m.in. poprzez stosunek rodziców do dziecka, uczenie go pewności siebie, stosowania zachęt wobec niego.

 

Badanie - typy inteligencji

Według teorii Howarda Gardnera (o inteligencji wielorakiej) wyróżnia się 8 typów inteligencji:

 1. inteligencja logiczno-matematyczna - to głównie ten rodzaj inteligencji badany jest w testach IQ dostępnych w Internecie; ten typ inteligencji odpowiada za dopatrywanie powtarzających się wzorów oraz wszelkich prawidłowości np. we wzorach, układach figur;
 2. inteligencja ruchowa - związana z koordynacją ruchową; umożliwia szybsze uczenie się różnych ruchów (np. tanecznych);
 3. inteligencja muzyczna - badanie ukazuje uzdolnienie muzyczne objawiające się dobrym słuchem, poczuciem taktu i muzyki; osoby uzdolnione w tym kierunku nie mają trudności z nauką śpiewu oraz gry na instrumencie;
 4. inteligencja językowa - osoby o wysokim poziomie inteligencji językowej posługują się bogatym słownictwem, nie mają problemu z wyrażaniem siebie, szybciej uczą się języków obcych;
 5. inteligencja przestrzenna - umożliwia rozpoznawanie kształtów, wzorów i miejsc; odpowiada za sprawne poruszanie się w przestrzeni;
 6. inteligencja interpersonalna - dotyczy kontaktów międzyludzkich; osoby o wysokim poziomie inteligencji interpersonalnej nie mają problemów z odczytaniem intencji innych ludzi, łatwiej odnajdują się w towarzystwie;
 7. inteligencja intrapesonalna - odpowiada za umiejętność rozumienia samego siebie, własnych potrzeb i emocji; osoby o wysokim poziomie inteligencji intrapersonalnej potrafią się zmotywować oraz mają silną wolę do działania; najczęściej są to skryci indywidualiści;
 8. inteligencja przyrodnicza - odpowiada za rozumienie otoczenia przyrody; osoby o wysokim poziomie inteligencji przyrodniczej doskonale czują się na świeżym powietrzu, w środowisku naturalnym; są empatyczne w stosunku do zwierząt.

Badanie inteligencji dominującej można wykonać m.in. u psychologa.

Badanie na inteligencję - testy

Badanie ilorazu inteligencji możliwe jest za pomocą następujących testów:

 • test inteligencji Wechslera (iloraz inteligencji badany skalą) - jest to badanie inteligencji testem bezsłownym (za pomocą skal bezsłownych, inaczej inteligencji wykonaniowej) oraz inteligencji werbalnej (słownej); występuje w dwóch wersjach: od 6 do 16 lat oraz od 17. roku życia; test Wechslera to główna metoda badania inteligencji dorosłych;
 • badanie ilorazu inteligencji skalą rozwoju psychomotorycznego Brunet - Lezine - badanie inteligencji dziecka w wieku od 2. miesiąca życia do 5 lat; bada podstawowe strefy funkcjonowania dziecka: postawę i lokomocję, koordynację wzrokowo-ruchową, mowę oraz umiejętności społeczne.
   

Badanie ilorazu inteligencji u dzieci

Czy poziom inteligencji u dzieci powinien być badany? W przypadku, gdy można zauważyć, iż dziecko rozwija się wolniej od swoich rówieśników lub rodzeństwa, badanie inteligencji powinno zostać wykonane. Najlepiej udać się w tym celu do psychologa, który po stwierdzeniu jakichkolwiek deficytów zaleci wizytę u innego specjalisty, który pomoże korygować nieprawidłowości.

Objawy a niski iloraz inteligencji. Co nas powinno niepokoić u dzieci? Przede wszystkim problemy z nabywaniem podstawowych umiejętności szkolnych  (m.in. głoskowania, pisania). Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne mogą pomóc w rozwoju dzieci, dlatego też ważne jest wczesne wykrycie nieprawidłowości oraz zapisanie dziecka na tego rodzaju zajęcia.

about meds online insomnia meds 365